Pekkarinen kysyy komissiolta kansainvälisen verkkokaupan pelisäännöistä


TIEDOTE 17.9.2019

Julkaisuvapaa

 Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen kysyy komissiolta kansainvälisen verkkokaupan pelisääntöjen uudelleen arvioinnista

Kuluttajaturvallisuutta ja tuotevaatimuksia koskeva sääntely on EU:ssa pitkälle harmonisoituitua. Sääntely ja vaatimukset eivät kuitenkaan käytännössä ulotu EU:n ulkopuolisiin verkkokauppoihin, jotka myyvät tuotteitaan verkossa suoraan eurooppalaisille kuluttajille.

 Eurooppalaisilla valvontaviranomaisilla ei ole keinoja tai resursseja estää lainvastaisten tuotteiden saattamista EU:n markkinoille. Kolmansissa maissa toimivat yritykset saavatkin lainsäädännön vaatimuksia noudattaviin eurooppalaisiin yrityksiin nähden merkittävää kilpailuetua.

 EU:n ulkopuolisen verkkokaupan erityispiirre on se, että kuluttajakauppaa Eurooppaan käydään lähes yksinomaan alustojen kautta. Silloin kun alusta ainoastaan tarjoaa yksittäisille kauppiaille markkinapaikan, ei alusta myöskään ole vastuussa EU:n tuote- ja kemikaalilainsäädännön noudattamisesta.

 Muodollinen vastuutaho saattaa olla – sovellettavasta lainsäädännöstä riippuen – alustalla tuotteita EU-alueelle myyvä kauppias. Markkinavalvontaviranomaisella tai tullilla ei kuitenkaan ole käytännön keinoja soveltaa EU-lainsäädäntöä ja käyttää pakkokeinoja yksittäisiin EU:n ulkopuolella toimiviin yrityksiin.

 EU-asetusta markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta aletaan soveltaa 16.7.2021 alkaen. Uusi asetus ei velvoita verkkoalustoja, mutta mahdollistaa jossain määrin nykyistä tehokkaampaa valvontaa yksittäisten EU:n ulkopuolisten verkkokauppojen osalta. Asetuksen tehokas täytäntöönpano heti sen voimaantulon jälkeen on tärkeää.

 Lisäksi lainsäädännössä määritettyjä toimijoiden vastuita tulee uudelleenarvioida horisontaalisesti yli politiikkalohkojen. Alustatoimijat tulisi asettaa vastuuseen EU-lainsäädännön noudattamisesta samalla tapaa kuin tuotteen valmistaja, maahantuoja tai jakelija tällä hetkellä.

 Edellä olevan perusteella tiedustelen tänään jättämässäni kirjallisessa kysymyksessä komissiolle, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä, että eurooppalaisen tuote- ja kemikaalisääntelyn vastaisten tuotteiden pääsy sisämarkkinoille kyetään estämään tehokkaasti?

 Lisätietoja:

 Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, puh. 050 511 3097